วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน
การศึกษาเกี่ยวกับ (ชื่อโครงงาน )  น้ำพริกปลาดุก
กลุ่มผู้ศึกษา ได้กำหนดขั้นตอนในการศึกษาดังนี้

1.   ขั้นเตรียมการ
            1.1  จัดทำข้อสอบก่อนเรียน 20 ข้อ
            1.2  ศึกษาและเรียนรู้ในรายวิชาที่ครูผู้สอนได้ร่วมจัดทำหน่วยบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ
            1.3  รวมกลุ่มกันจัดทำโครงงานบูรณาการ ในหน่วยการเรียนรู้ น้ำพริกหนุ่มเหนือ        โดยมีจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม 10 คน
ประกอบด้วย
                        (1)   นาย วทัญญู  ตับกลาง                ชั้น ม.4/7                       เลขที่ 1
                        (2)   นาย กิติศักดิ์  พลีกร                   ชั้น ม.4/7                       เลขที่ 5
                        (3)   นาย ธีระวัฒน์  เต้ากลาง            ชั้น ม.4/7                       เลขที่ 22
                        (4)   นางสาว ปาริมา  กิ่งข่อยกลาง     ชั้น ม.4/7                      เลขที่ 24 
                        (5)   นางสาว แพรพลอย  เมืองกลาง  ชั้น ม.4/7                       เลขที่ 25
                        (6)    นางสาว  พัชราภรณ์  น้อยกลาง ชั้น ม.4/7                      เลขที่ 26                       
                        (7)   นางสาว ณัฐสุดา  ปรุงกลาง        ชั้น ม.4/7                      เลขที่ 35
                        (8)   นางสาว ปภาพร  สินพูน             ชั้น ม.4/7                      เลขที่ 38
                        (9)   นางสาว รัตติกาล  สงค์มี             ชั้น ม.4/7                     เลขที่ 39
                        (10)   นางสาว กรกนก  ยอดจงรัมย์     ชั้น ม.4/7                     เลขที่ 52

            1.4  ตั้งชื่อโครงงาน เรื่อง น้ำพริกปลาดุก
                                                                                                                                    
2.   ขั้นตอนดำเนินการ
            2.1  สำรวจแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  เกี่ยวกับ
(ชื่อโครงงาน)    น้ำพริกปลาดุก
            2.2  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ (ชื่อโครงงาน)    น้ำพริกปลาดุก
            2.3  ฝึกปฏิบัติ/บันทึกข้อมูล/ถ่ายภาพเกี่ยวกับ/(ชื่อโครงงาน)    น้ำพริกปลาดุก
            2.4  ประเมินความพึงพอใจ
            2.5  นำข้อมูลมาเขียนรายงาน 5 บท และนำเสนอโครงงาน

3.  ขั้นตอนการประเมินผล
            3.1   นักเรียนร่วมกันประเมินผลด้านกระบวนการทำงาน (Process)  5 คะแนน
            3.2   ผู้ปกครองร่วมกันประเมิน ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Attitude)   5 คะแนน
            3.3   ครูประเมินผลด้านความรู้   (Knowledge)  10 คะแนน
                        ในวันประเมินผลด้านความรู้ นักเรียนได้นำมาเสนอด้วยวาจาและในรูปของรายงาน 5 บท, แผงโครงงาน แผ่นพับ และ ชิ้นงาน                                  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น